Είστε εδώ

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - ΤΕΠΙΧ I (Ενδιάμεσο)

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - ΤΕΠΙΧ I (Ενδιάμεσο)

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και της Τράπεζας Πειραιώς (σε αναλογία 1:1).

Ύψος Επένδυσης:
€10.000 - €800.000
Προθεσμία:
28/02/2019
 

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί  ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Επιχειρήσεις που τηρούν ενήμερες οφειλές δανείων εφόσον, έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Προσφέρονται 2 δανειακά προϊόντα, ανάλογα με το είδος των προβλεπόμενων δαπανών, ως εξής:

 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης- ειδικού σκοπού  από €10.000 έως €300.000
 • Επιχειρηματικά επενδυτικά δάνεια από €10.000 έως €800.000

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτημα και για τα δύο είδη δανείων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες (ανάλογα με το είδος του δανείου) είναι:

 • δαπάνες δημιουργίας, ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης κ.ά.
 • αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων
 • μισθοδοσίες προσωπικού
 • λειτουργικά κόστη
 • κάλυψη επενδυτικών αναγκών
 • αγορά εξοπλισμού
 • εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων

Σημειώνεται ότι μπορεί να γίνει χρήση της Δράσης και από  επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Υποβολή των αιτημάτων γίνεται έως εξαντλήσεων των πόρων του προγράμματος και η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ορίζεται η 28/02/2019.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›