Είστε εδώ

Ενίσχυση των ΜΜΕ Περιφέρειας Ηπείρου για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση των ΜΜΕ Περιφέρειας Ηπείρου για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση των ΜΜΕ Περιφέρειας Ηπείρου για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας» είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Ύψος Επένδυσης:
€80.000-€330.000
Επιδότηση:
60%
Προθεσμία:
12/04/2019
 

Δικαιούχοι

Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός,πολιτισμός,δημιουργική βιομηχανία), ΤΠΕ και  παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας. Επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες ενδεικτικές προϋποθέσεις:

  • Δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 01/01/2016.
  • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις,
  • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για τους λόγους του αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017 τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις --εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

    -Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)

    -Αδήλωτη εργασία (2πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

  • Εχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016,2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2016.
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από €80.000 έως €330.000.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Έως 100%

2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έως 100%

2.5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Έως 25.000€

3.ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Έως 10%

4.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έως 3.500€

 
 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

1.1

Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

1.2

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση , αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

1.3

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ

1.4

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

1.5

Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων

1.6

Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης

1.7

Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1

Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

2.2

Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

2.3

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.4

Συστήματα αυτοματισμού,ειδικά συστήματα πληροφορικής και δικτυώσεων

2.5

Μεταφορικά Μέσα

2.6

Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

2.7

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

3

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

3.2

Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού

3.3

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών

3.4

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

3.5

Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.

3.6

Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.

4.1

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

4.2

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

4.3

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 21/11/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 12/04/2019. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›