Είστε εδώ

Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΣΠΑ

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 35 ημέρες πριν την λήξη

Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια Περιφέρειας Ηπείρου

Στόχος της δράσης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» είναι o προσανατολισμός στην εξωστρέφεια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Ύψος Επένδυσης:
€20.000-€200.000
Επιδότηση:
Έως 50%
Προθεσμία:
28/06/2019
 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι εξής φορείς:

Επιχειρήσεις: Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • να είναι υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016
  • να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις
  • το επενδυτικό σχέδιο να βασίζεται και να αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1/1/2016
  • να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
  • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€., ενώ το ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται έως 50% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επενδυτικές Δαπάνες

 

         1. Προβολή - προώθηση - δικτύωση

        1.1Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό

 

Ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με

περίπτερο μέχρι 20 τμ

Μέχρι 20.000€

Ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με

περίπτερο μέχρι 50 τ.μ.

Μέχρι 35.000€

Ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

Μέχρι 50.000€

                    Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου

Μέχρι 20%

1.2 Έξοδα μετακίνησης, διαμονής των συμμετεχόντων

σε εκθέσεις στο εξωτερικό

 

Κόστος διαμονής, μετακινήσεων ανά άτομο ανά ημέρα

Μέχρι 300€

2.1 Δαπάνες προς τρίτους /Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

< 10%

2.2 Σύνταξη, παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Μέχρι 3.500€

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €3εκ. , ενώ το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης είναι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (651/2014)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών

1

ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΔΙΚΤΥΩΣΗ

1.1

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό

1.2

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτης σε εκθέσεις στο εξωτερικό

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης

2.2

Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με το έργο

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 18/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 06/05/2019.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›