Είστε εδώ

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ

13/02/2018

Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Η τροποποίηση αφορά την ένταξη επιπλέον 117 επενδυτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε €42,351 εκ. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δάση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΕΣΠΑ
20/02/2018
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εξέδωσε προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο μη επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών...
ΕΣΠΑ
15/02/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον...
ΕΣΠΑ
14/02/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε κατάλογο και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων της δεύτερης (06/09/2017 έως 11/10/2017) και τρίτης...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα