Είστε εδώ

Απόφαση ένταξης για την παρέμβαση I της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΕΣΠΑ

09/05/2018

Απόφαση ένταξης για την παρέμβαση I της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Η εν λόγω απόφαση αφορά αποκλειστικά την παρέμβαση I ,«Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» και περιλαμβάνει επιπλέον 116 εγκεκριμένες πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης €24,486 εκ.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

 

 

 

Δείτε ακόμη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
17/08/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Ως...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
10/08/2018
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και...
ΕΣΠΑ
10/08/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» με...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα