Είστε εδώ

Απόφαση ένταξης για την παρέμβαση I της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΕΣΠΑ

09/05/2018

Απόφαση ένταξης για την παρέμβαση I της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Η εν λόγω απόφαση αφορά αποκλειστικά την παρέμβαση I ,«Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» και περιλαμβάνει επιπλέον 116 εγκεκριμένες πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης €24,486 εκ.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

 

 

 

Δείτε ακόμη

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
22/10/2018
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση, βάσει της οποίας ξεκινάνε οι υποβολές για το καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
22/10/2018
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
22/10/2018
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα