Είστε εδώ

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Καταλόγων και Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Κύκλος»

ΕΣΠΑ

14/06/2019

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Καταλόγων και Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Κύκλος»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε Συμπληρωματικό Προσωρινό κατάλογο  Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογο με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Κύκλος» της πρώτης περιόδου υποβολών.

Συγκεκριμένα στην Απόφαση περιλαμβάνεται:

α) η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός (2.661) επιχειρηματικών σχεδίων που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.

β)  η κατάρτιση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης, για την 1η περίοδο υποβολής, με χίλια τριακόσια σαράντα οκτώ (1.348) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 32.843.212,30 ¤, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, προσαυξημένη κατά 20%.

 γ) η απόρριψη ως μη επιλέξιμων, ενενήντα οκτώ (98) επιχειρηματικών σχεδίων, για την 1η περίοδο υποβολής, λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού αναφοράς στοιχείων σε μη επιτρεπόμενα πεδία του επιχειρηματικού σχεδίου και δέκα τεσσάρων (14) επιχειρηματικών σχεδίων, λόγω βαθμολογίας ή και για άλλο λόγο σύμφωνα με την Πρόσκληση.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Για τις αιτήσεις του συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, θα πρέπει οι δυνητικοί δικαιούχοι  να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης, το αργότερο έως την Παρασκευή 19/07/2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση, πατήστε εδώ.

Δείτε ακόμη

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
15/07/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
15/07/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
15/07/2019
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού...

E-book

Γυρίστε σελίδα
στην ενημέρωσή σας

Στο 360° FUNDING μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς, ανάλογα της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σας ταιριάζει και να διαμορφώσετε το δικό σας επενδυτικό πλάνο. 

Δείτε περισσότερα