Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που σου ταιριάζει

ΕΣΠΑ

  • Ανοιχτό Πρόγραμμα
  • Απομένουν: 180 ημέρες πριν τη λήξη

Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19 και χορηγεί δάνεια με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.


Ύψος Επένδυσης

€3.000 - €200.000

Προθεσμία:

31/12/2022

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

ü  Έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και Δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους επιλέξιμους κλάδους (ΚΑΔ 41,42,43,71.1,71.2,72.1 )

ü  Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

ü  Δεν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019 όπως περιγράφεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014

ü  Είναι τραπεζικά ενήμερες

ü  Δεν συντρέχουν γι’ αυτές λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

ü  Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ στα οποία έχουν ενταχθεί, κατά την αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών), ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης


Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Από €3.000 έως €200.000

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω :

ü  2 Χ ετήσιο μισθολογικό κόστος 2019, ή

ü  το 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019

Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις μετά το 2019, το 100% των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται


Επιλέξιμες Δαπάνες

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα δανειοδότησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (https://www.ependyseis.gr/mis  ), επιλέγοντας την Τράπεζα με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31/12/2022, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις
  • Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.