Είστε εδώ

Υπομέτρο 6.3 Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναμενόμενο Πρόγραμμα

Υπομέτρο 6.3 Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Στόχος του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή τη διαρθρωτική τους προσαρμογή.

Ύψος Επένδυσης:
€14.000
Επιδότηση:
100%
 

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα που είναι αρχηγοί σε ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Πρόσβαση στο υπομέτρο έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν επαρκή παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίση με €5.000 έως €7.999 για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντάς τες τόσο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισμό στην αγορά όσο και τις περισσότερο δυναμικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
  • Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με €5.000 έως €7.999. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
  • Να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
  • Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.

Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: Νοµικά πρόσωπα, δηµόσιοι φορείς, καινούργιοι και παλιοί δικαιούχοι νέων αγροτών, ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηµατοδοτούνται από άλλα μέτρα των Προγραμμάτων για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης (όχι βάσει επιλέξιμων δαπανών –τιμολογίων). Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα €14.000 ανά δικαιούχο.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 δόσεις. Η 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης  απόφαση ένταξης και τη 2η δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα με την απόκτηση από μέρους του δικαιούχου της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης (σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει αυτά).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δεν υπάρχει περιορισμός. Ενδεικτικά, ενισχύονται δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, επιχειρηματικών σχεδίων και λειτουργικές δαπάνες.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της πρόσκλησης. Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα τριών έως τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›