Είστε εδώ

LEADER 2014-2020 Νομών Κοζάνης και Γρεβενών – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Υπομέτρο 19.2

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανοιχτό Πρόγραμμα

Απομένουν: 44 ημέρες πριν την λήξη

LEADER 2014-2020 Νομών Κοζάνης και Γρεβενών – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Υπομέτρο 19.2

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €3,88 εκ.

Ύψος Επένδυσης:
Έως €600.000
Επιδότηση:
40%-100%
Προθεσμία:
10/07/2019
 

Δικαιούχοι

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Τίτλος Υποδράσης

Περιγραφή

Επιλέξιμοι κλάδοι

Δικαιούχοι

19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Δημόσια Δαπάνη: 50.000

 

Στην υποδράση μπορούν να ενταχθούν ενέργειες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. Η θεματολογία των δράσεων ενημέρωσης, και απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά: νέες καλλιέργειες, νέες καλλιεργητικές μέθοδοι και τρόποι/συστήματα παραγωγής, καθώς και ότι άλλο συνδέεται και ωφελεί το γεωργικό  κλάδο της παραγωγής.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα.

 

Πολύ μικρές έως Μεσαίες

Επιχειρήσεις με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης

19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών

Περιοχών

Δημόσια Δαπάνη: 50.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά σε ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των απασχολούμενων σε

ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών που παράγουν μη γεωργικά προϊόντα, σε μονάδες του τουριστικού τομέα και σε λοιπές βιοτεχνικές μονάδες.

.

Πολύ μικρές έως Μεγάλες

Επιχειρήσεις με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται σε ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών

19.2.2.2:

 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν

Δημόσια Δαπάνη: 700.000

 

Με την παρούσα υπο-δράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή

τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ.

•Ζυθοποιία

•Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

•Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

•Μονάδες πυρηνελαιουργείων

•Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωρηκευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

•Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

 Επεξεργασία καπνού

για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

 

Πολύ μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις

καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

19.2.2.3:

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 230.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού

κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και

του τουριστικού προϊόντος.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Υφιστάμενες Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

19.2.2.4:

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη: 150.000

 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης θα ενισχυθούν:

 επιχειρήσεις τομείς που θα παράγουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα,

εφαρμόζοτνας νέες τεχνολογίες, ή καινοτόμες διαδικασίες στην παραγωγή, και  στη διανομής,

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Πολύ μικρές και Μικρές

Επιχειρήσεις καθώς και Υπό σύσταση επιχειρήσεις

19.2.2.5:

Ενίσχυση  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 110.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση ειδικών

κατηγοριών πληθυσμού: άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα

(ψυχικής διαταραχής, πρώην χρήστες ουσιών, θύματα βίας και κακοποίησης, κ.λπ.).

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε χώρους αθλητισμού – ευεξίας και δομές εξυπηρέτησης AMEA, κέντρα

δημιουργικής απασχόλησης, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.λπ.

Πολύ μικρές και Μικρές

Επιχειρήσεις Καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

19.2.2.6:

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: €150.000

 

 

Οι μεταποιητικές μονάδες μικρής κλίμακας σύμφωνα με το Ν.4912/15 που αφορά στην οικοτεχνία καθώς και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4235/14 & ΚΥΑ 543/17 και αφορούν στην αγροτική

εκμετάλλευση με ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας τα πέντε (5) στρέμματα

Πολύ μικρές και Μικρές

επιχειρήσεις

Καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις, σε εφαρμογή του Ν.4912/15 για την οικοτεχνία και του άρθρου 3 της ΚΥΑ543/34450/24.3.2017

για τα αγροκτήματα

19.2.3.1:

Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 850.000

 

Με την υποδράση ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, με έμφαση στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής, της εργασιακής ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι : Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία,

σαλιγκαροτροφία), ζωοτροφές, δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται

οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό

υλικό, ξηροί καρποί και ξύδι.

Πολύ μικρές έως Μεσαίες

Επιχειρήσεις καθώς και Υπό σύσταση επιχειρήσεις

19.2.3.3:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 650.000

 

Οι δαπάνες της συγκεκριμένης υπο-δράσης θα αφορούν δημιουργία νέων και στην επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προμήθεια του απαραίτητου

εξοπλισμού, καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης, της εστίασης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Νέες ή υφιστάμενες μη

εισηγμένες επιχειρήσεις

που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

 

Πολύ Μικρές και Μικρές

Νέες ή υφιστάμενες

επιχειρήσεις [ΠΣ3] για

αρχική επένδυση

Πολύ Μικρές και Μικρές

Επιχειρήσεις

19.2.3.4:

 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 445.000

 

Θα ενισχυθούν μονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα όπως : γούνα, δέρμα, μάρμαρο, προϊόντα

διατροφής, ξύλο, γυαλί, χαρτί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα κ.λπ., όπως και επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής

τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα, υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων, κ.λπ.), καθώς και η

δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων, το λιανικό εμπόριο (οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών

και ειδών λαϊκής τέχνης), επιχειρήσεις catering, κ.α.

Η υπο-δράση περιλαμβάνει αρχική επένδυση.

Επιχειρήσεις στους τομείς της βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

 Πολύ μικρές και Μικρές

Επιχειρήσεις καθώς και Υπό σύσταση

Επιχειρήσεις για αρχική επένδυση

19.2.3.5:

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Δημόσια Δαπάνη: 110.000

 

Οι επενδύσεις της υποδράσης αναμένεται να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.

Παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ

 Πολύ μικρές και Μικρές

Επιχειρήσεις καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις για αρχική επένδυση

19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση

και εμπορία δασικών προϊόντων

Δημόσια Δαπάνη: €250.000

 

Η υπο-δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την επεξεργασία,

διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή δασοκομικών τεχνολογιών στην

παραγωγική διαδικασία.

Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Πολύ μικρές έως Μεσαίες

Επιχειρήσεις καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

19.2.7.1:

Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

Δημόσια Δαπάνη: 40.000

 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση υποστηρίζει έργα πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας με απώτερο

σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της στα δεδομένα της Ελλάδας.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με

αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, στους τομείς της βιοτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

καθώς και στους τομείς της παροχής υπηρεσιών.

 Πολύ μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις,

καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

19.2.7.2:  Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των

τροφίμων και της δασοπονίας

Δημόσια Δαπάνη: €30.000

 

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να

περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων

καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής όπως και πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του

περιβάλλοντος, αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με

αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, στον δασοκομικό τομέα, καθώς και στην εμπορία και μεταποίηση

προϊόντων του τομέα αγροδιατροφής.

Πολύ μικρές έως Μεγάλες

Επιχειρήσεις καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

19.2.7.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Δημόσια Δαπάνη: 30.000

 

Πρόκειται για υπο-δράση που ενισχύει τις συνέργειες, τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις μεταξύ μικρών

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και

για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς καταλυμάτων, εστίασης, αναψυχής, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν, καθώς και στην εμπορία στον τομέα αγροδιατροφής για μη γεωργικά προϊόντα.

 Πολύ μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις,

καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

19.2.7.7:

 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

Δημόσια Δαπάνη: 35.000

 

Η υποδράση ενισχύει την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών, οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με στόχο την ανάδειξη προϊόντων.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων

(Διαλογή, επεξεργασία, μεταποίηση, συντήρηση, συσκευασία), του εμπορίου (marketing, branding, logistics)

και των σημείων πώλησης (πχ επιχειρήσεις εστίασης, cateringκλπ), των αγροεφοδίων,του τομέα υπηρεσιών

σε συναφής κλάδους.

 (Πολύ μικρές έως Μεγάλες

Επιχειρήσεις),

καθώς και Υπό σύσταση

επιχειρήσεις

 

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

 

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

 

 

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.1.1, 19.2.1.2

100%

19.2.2.2

40%

19.2.2.3, 19.2.2.4., 19.2.2.5,

65%

19.2.2.6

65% (άρθρο 19 Καν. 1305/13) ή 40% ( άρθρο 17 Καν. 1305/13) ανάλογα με την πράξη

19.2.3.1

40%

19.2.3.3

65% (άρθρο 22 Καν. 651/14) ή 45% ( άρθρο 14 Καν. 651/14) ανάλογα με το είδος της επιχείρησης

 19.2.3.4 19.2.3.5

45%

 

19.2.6.2

40%

19.2.7.1, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7

65%

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για όλες τις κατηγορίες Υποδράσεων εκτός της Υποδράσης 19.2.1.1

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού
 

Πέραν των προαναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών (όλων των Υποδράσεων πλην της 19.2.1.1), υπάρχουν επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες ανά Υποδράση

 

Eπιλέξιμες Δαπάνες για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2

 • Δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης,

 

 • Οδοιπορικά, δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των Υποδράσεων αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

 

 

 

Για αναλυτικότερη περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά Υποδράση, ανατρέξτε στην ενότητα e-book του 360ο Funding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 13/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 10/07/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›