Είστε εδώ

Εκκίνηση μη Γεωργικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Αγροτικές Περιοχές

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναμενόμενο Πρόγραμμα

Εκκίνηση μη Γεωργικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Αγροτικές Περιοχές

Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της εκκίνηση μη γεωργικών «διαφοροποιημένων» δραστηριοτήτων.

Ύψος Επένδυσης:
€11.000-€20.000
Επιδότηση:
100%
 

Δικαιούχοι

Μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών όπως:

  • Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών
  • Λοιπά Φυσικά πρόσωπα

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Οι νέες επιχειρήσεις να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του 2γενή και 3γενή τομέα (βλ. ΚΑΔ) και έδρα στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας δικαιούχων.
  • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις €25.000.
  • Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης τα 4 έτη και ελάχιστη τα 2 έτη.
  • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος των επιλέξιμων δαπανών εφόσον αυτές εξυπηρετούν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αγορά εξοπλισμού κλπ).

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης (όχι βάσει επιλέξιμων  δαπανών –τιμολογίων).

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από €11.000 έως €20.000 ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο).

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

  • €11.000 για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο),
  • €16.000 για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την ανωτέρω περίπτωση (π.χ. παντοπωλείο).

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά €4.000 εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Το ποσοστό επιχορήγησης  ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της πρόσκλησης. Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα δύο έως τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρύξεις   Για να συνδυάσετε την χρηματοδοτική ενίσχυση με τον τραπεζικό δανεισμό  

Απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, για να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας.

Click 2 Call

Μιλήστε Δωρεάν με εκπρόσωπο της Τράπεζας Πειραιώς.

Καλέστε με.. ›

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

18 28 38 ή (+30) 210 32 88 000
Όλο το 24ωρο, από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με τη τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ›